آزمایش های شیمی

تجزيه آمونيم دي كرومات(آتشفشان!!!)

 

ب) تجزيه آمونيم دي كرومات : حدود 5 گرم آمونيم دي كرومات را داخل ماكت يك قله كوه ( اين ماكت را از قبل توسط گچ درست كرده و يك رنگ قهوه اي به بدنه آن بزنيد ) ريخته و يك تكه پنبه آغشته به الكل نيز به داخل ماكت قله كوه انداخته و به فوران مواد از دهانه قله توجه كنيد .

آزمايش را مجدداَ تكرار كنيد و بعد از شروع واكنش يك شيشه مربا ( خالي ) را روي دهانه قله قرار داده بطوريكه هوا به واكنش دهنده نرسد .

چه روي مي دهد ؟ چرا ؟  چه نتيجه اي مي گيريد ؟

آيا در داخل شيشه مربا قطرات آب را مشاهده مي كنيد ؟

معادله واكنش انجام شده را بنويسيد و موازنه كنيد .

( توجه : زير ماكت قله يك برگ كاغذ روزنامه پهن كنيد و بعد از اتمام آزمايش خاكستر توليد شده را در سطل زباله بريزيد .)

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 12:0  توسط دمپایی  | 

تجزیه آب

الف ) تجزيه الكتريكي آب :

دستگاه ولبامتر هوفمن را مطابق شكل به جريان برق مستقيم ( با ولتاژ 9 يا 12ولت ) وصل كنيد و ولتامتر را از آبي كه چند ميلي ليتر سولفوريك اسيد رقيق به ان اضافه شده است پر كنيد . يك گاز بي رنگ در قطب مثبت ( آند ) و گاز بي رنگ د يگري  در قطب منفي ( كاتد ) توليد مي شود . اين دو گاز را در لوله هاي عمودي ولتامتر جمع  كنيد و سپس آنها را شناسايي كنيد  .

 

+ نوشته شده در  جمعه دهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:56  توسط دمپایی  | 

آزمایش 10 و11

آزمايش(۱۰):

 سوختن منيزيم در كربن دي اكسيد

روش كار:

1ـ حدود 3 گرم سديم هيدروژن كربنات را در يك ارلن بريزيد و 10 ميلي ليتر استيك اسيد به آن اضافه كنيد و در آن را به كمك يك درپوش به سرعت ببنديد.(در صورت موجود بودن يخ خشك در آزمايشگاه گاز كربن دي اكسيد را با اين ماده توليد كنيد)

2ـ نوار منيزيم به طول cm5 را با گيره و گرفته و شعله ور نمائيد پس بي درنگ آنرا وارد ارلن نمائيد.

3ـ نوار منيزيم را تا توقف كامل واكنش در ارلن نگه داريد، معادلة شيميايي واكنش انجام شده را بنويسيد.

(توجه :پرتوهاي توليدي از نوار منيزيم، مقدار پرتو فرابنفش دارند پس به آن خيره نشويد!!)

آزمايش(۱۱):

توليد استيلن از كلسيم كار بيدو مشاهدة شعلة حاصل از سوختن استيلن

روش كار:

1ـ دستگاهها را مطابق شكل سوار نمائيد، در ارلن، مقداري كلسيم كاريبد و در قيف آب بريزيد.

 

2ـ با باز كردن شير آب، گاز خروجي را با نزديك كردن كبريت گاز به آن امتحان نمائيد و شعله آنرا بررسي نمائيد.

3ـ واكنش انجام شده را بنويسيد.

( آزمايش طراحي كنيد كه در آن يك بادكنك با اضافه نمودن مقدار آب در آن باد شود )

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:56  توسط دمپایی  | 

آزمایش 7و8

آزمايش (۷):

 مقايسه و بررسي فعاليت شيميايي هالوژنها

روش كار:

1ـ5/7 گرم KCL را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

2ـ 12 گرم KBr را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

3ـ 17 گرم KI را به كمك ترازو توزين كرده و به درون بالن حجمي بريزيد پس به آن آب اضافه كنيد تا حل شود، پس با افزودن آب مقطر آنرا به حجم برسانيد.

4ـ 3 ميلي ليتر مايع سفيد كننده برداريد و به درون يك لوله آزمايش بريزيد و سپس به آن 3 ميلي ليتر تولوئن اضافه نموده و ميلي ليتر 2محلول  غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب كلر تهيه شود.

5ـ 3 ميلي ليتر از محلول KBr را به كمك پيپت برداريد و به يك لوله آزمايش بريزيد، و سپس به آن 3 ميلي ليتر تولوئن اضافه نموده و دو ميلي ليتر محلول 3KBro 2 و 2ميلي ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب برم تهيه شود.

6ـ 5 ميلي ليتر آب را به كمك استوانه مدرج برداريد به درون يك لوله آزمايش بريزيد، به آن مقدار كمي 3KIo ،   2 قطره محلول KI، 2 ميلي‌‌ليتر محلول غليظ Hcl اضافه نمائيد تا آب يد تهيه شود.

7ـ سه دستة سه تايي (9عدد) لولة آزمايش را به طور جداگانه در جالوله‌اي قرار دهيد و به ترتيب 10 ميلي ليتر محلول KBr , kcl،KI را به درون هر لوله آزمايش بريزيد.

8ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول kcl به ترتيب مقداري آب كلر، ، مقداري آب برم، مقداري آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

9 ـ به سه لولة آزمايش محتوي محلول KBr به ترتيب مقداري آب كلر، مقداري آب برم، مقداري آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

10ـ به سه لولة آزمايش محتوي KI به ترتيب مقداري آب كلر، مقداري آب برم، مقداري آب يد اضافه نمائيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

11ـ در ميان هالوژنها، كداميك كمترين و كداميك بالاترين واكنش پذيري (فعاليت) را دارا مي باشد، آنها را بر اساس فعاليت مرتب نمائيد.

(توجه : هالوژن ها سمي وخطر ناك هستند.  آزمايش را در زير هود انجام داده و از دستكش استفاده نمائيد)

آزمايش(۸ ):

مقايسة رسانايي الكتريكي(آّب الكل، آب نمك و آب قندو...)

روش كار:

1ـ در سه بشر 250 ميلي ليتري به ترتيب 100ميلي ليتر محلول آب والكل ، محلول آب نمك و محلول آب وقند ريخته  و برچسب هر يك را بر روي آنها نصب نمائيد.

2ـ يك مدار الكتريكي ساده مطابق شكل بسازيد.

 

3ـ دو تيغه گرافيتي را در هر محلول فرو برد و رسانايي آن را با روشن و خاموش بودن لامپ بررسي نمائيد.

چرا ميزان رسانايي الكتريكي اين سه محلول يكسان نيست؟

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:55  توسط دمپایی  | 

آزمایش 9

آزمايش(۹):

 تعيين تعداد مولهاي آب تبلور و تعيين فرمول يك نمك آب پوشيده

روش كار:

1ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة آن روي مثلث نسوز قرار دهيد و چراغ گاز را روشن نمائيد بوته را آنقدر گرم نمائيد كه بر اثر گرما سرخ شود.

2ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بسته برداشته و به مدت پنج دقيقه در ديسكاتور قرار دهيد تا سرد شود.

3ـ به كمك گيرة بوتة چيني ، بوتة چيني را با روپوش نيم بستة برداشته و بر روي ترازو قرار دهيد و وزن آنرا مشخص نمائيد.

4ـ با استفاده از قاشقك، حدود 5گرم باريم كلريد آبداريا مس (II ( سولفات آبدار (با دقت 01/0 گرم در توزين) وزن نمائيد. يادداشت نمائيد پس به بوتة چيني اضافه نمائيد.

5ـ بوتة چيني را به كمك گيرة مخصوص برداشته و روي مثلث نسوز قرار دهيد و آنرا گرم نمائيد. (به آهستگي) تا بوته به همراه درپوش نيم بستة آن سرخ شود (به مدت 5 دقيقه سرخ مي شود)

6ـ بوته چيني و درپوش آنرا به كمك گيرة مخصوص به ديسكاتور منتقل نموده تا سرد شود. پس جرم آنرا پس از سرد شدن به كمك ترازو تعيين نمائيد.

7ـ بوتة چيني درپوش دارو ومحتوي آن  را مدت 5 دقيقه بر روي چراغ گاز تا دماي سرخ شدن گرم نموده، پس آنرا در ديسكاتور سرد نموده و تزريق نمائيد. اگر آخرين دو جرم اندازه‌گيري شده بيشتر از 01/0 گرم تفاوت داشته باشد مي‌توان فرض كرد كه تمام آب تركيب خارج نشده است در اين صورت عمليات انجام شده را آنقدر تكرار كنيد تا جرم تغييري نشان ندهد. كه در اينصورت همة آب تبخير شده است، اين مقدار ثابت را يادداشت نماييد.     

                        

سوالات

1ـ با استفاده از موارد داده شده ، تعداد مولهاي آب، نمك آبدار را محاسبه نمائيد.

2- جرم باريم كلريد يا مس (II ( سولفات بي آب را محاسبه نمائيد.

3- تعداد مولهاي باريم كلريد يا مس (II ( سولفات بي آب را محاسبة نمائيد.

4- جرم و سپس تعداد مولهاي آب خارج شده را محاسبه نمائيد.

5- نسبت تعداد مولهاي آب خارج شده به مولهاي باريم كلريد يا مس (II ( سولفات بي آب را محاسبه نموده و آنرا به نزديكترين عدد صحيح ممكن گرد نمائيد تا فرمول تجربي اين نمك آبپوشيده محاسبه شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:55  توسط دمپایی  | 

آزمایش 5و6

آزمايش (۵):

 واكنش پذيري فلزهاي گروه دوم جدول تناوبي عناصر (Ca , Mg)

روش كار:

الف-1ـ به دو لولة آزمايش تا 4/1 حجم آن آب و يك قطره فنل فتالئين بيفزائيد.

2ـ لوله هاي آزمايش را در جالوله‌اي قرار داده و تكه هاي كوچكي از دو فلز منيزيم و كلسيم را همزمان به دو لوله بيندازيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

3ـ در كدام لوله واكنش انجام نمي شود ؟ اين لوله را توسط گيره لوله به ملايمت گرم كنيد. چه مشاهده مي كنيد ؟

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با آب شديدتر است، روند فعاليت گروه دوم را مشابه اين دو عنصر بيان نمائيد.

5ـ واكنش شيميايي كلسيم را با آب  بنويسيد.

ب: 1 ـ دو لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن با هيدروكلريك‌اسيد پر كنيد.

2ـ لوله هاي آزمايش را در جالوله‌اي قرار داده و تكه هاي كوچكي از دو فلز منيزيم و كلسيم را همزمان به دو لوله بيندازيد و مشاهدات خود را يادداشت نمائيد.

3ـ تكه چك ديگري از نوار منيزيم را در لولة آزمايش منيزمي بياندازيد و انگشت خود را روي دهانة لوله قرار دهيد. هنگامي كه انگشتان را برداشته‌ايد (پس از احساس كردن فشار گاز) كبريت شعله وري را به دهانة لوله نزديك نمائيد. مشاهدة خود را يادداشت نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با HCL بيشتر است، روند فعاليت گروه دوم را مشابه اين دو عنصر بيان نمائيد.

5ـ واكنش شيميايي اين دو عنصر با HCL را نوشته و گاز آزاد شده را بيان كنيد.

آزمايش (۶):

بررسی فعالیت شیمیایی آلومینیم

 

روش کار

1- 5 گرم مس(ІІ) سولفات را در یک بشر ریخته , آن را در مقداری آب حل کنید .سپس آن را به یک بالون 100 میلی لیتری منتقل کنید و با راهنمایی معلمتان آن را به حجم برسانید .

2-20 میلی لیتر از محلول مس(ІІ) سولفات را در داخل ارلن بریزید .

3-قسمتی از ورقه ی آلومینیم را به محلول اضافه کنید . دما را یادداشت می کنید؟آیا انجام شدن واکنشی را مشاهده می کنید؟

4- به اندازه یک قاشقک سدیم کلرید به داخل ارلن اضافه کنید و آن را به هم بزنید تا حل شود.

5- مشاهده خود را یادداشت کنید.اگر تغییری را مشاهده نکردید اضافه کردن سدیم کلرید را ادامه دهید تا واکنش انجام شود .دما را یادداشت کرده و جدول زیر را کامل کنید .

 

پیش از افزایش سدیم کلرید

پس از افزایش سدیم کلرید

مشاهده ها

 

 

تشکیل حباب

 

 

تغییر رنگ

 

 

تغییر دما

 

 

مس مشاهده شده

 

پرسش

1- آیا پس از افزایش سدیم کلرید ،واکنشی انجام می شود؟

2- پس از افزایش سدیم کلرید آلومینیم با فعالیت بیشتر ظاهر می شود یا کم تر؟

3-چگونه نمک روی این تغییر تاثیر می گذارد؟

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:54  توسط دمپایی  | 

آزمایش 3و4

آزمايش(۳):

 آزمايش شعله:

1ـ مقدار كمي از نمكهاي (كلريد از فلزهاي ليتيم، سديم، پتاسيم، كلسيم، باريم، مس) را بر روي يك شيشه بريزيد و نام هر يك را در كنار آن يادداشت نمائيد.

2ـ مقدار كمي HCL غليظ را بر روي هر نمونه بريزيد تا نمك را در خود حل نمائيد.(مي توانيد به جاي HCL از آب مقطر استفاده نمود)

3ـ يك انتهاي ميلة فلزي از آلياژ نيكروم (به جاي آن مي توان سيم نازك آهن بكار برد) را در هر نمونه به ترتيب فرو برده و به قسمت‌آبي شعلة نزديك نمائيد.

رنگ شعله

نمك فلز

كاتيون

 سرخ آجری

ليتيم كلريد

Li+

 زرد آتشین

سديم كلريد

Na+

 آجری

پتاسيم كلريد

K+

 گلبه ای

كلسيم كلريد

Ca2+

 یاسی مایل به بنفش

باريم كلريد

Ba2+

 

مس(II) كلريد

Cu2+

 

استرانيم كلريد

Sr+

 

مجهول

مجهول

 

آزمايش (۴)

بررسي واكنش پذيري فلزهاي گروه اول (K , Na , Li)

روش كار:

1ـ سه لولة آزمايش را تا 4/1 حجم آن آب و يك قطره فنل فتالئين ريخته و در جالوله‌اي قرار دهيد.

2ـ به هر كدام به ترتيب از راست به چپ، به اندازه دانه عدس، فلزهاي ليتيم، سديم و پتاسيم، به طور همزمان بياندازيد و مشاهده هاي خود را يادداشت نمائيد.

3ـ اگر دوباره به لوله محتوي سديم، تكه كوچك ديگري سديم اضافه نمائيم و گاز آن را بررسي نمائيم، نوع گاز را مشخص نمائيد.

4ـ واكنش‌پذيري كداميك با آب بيشتر است، پس فعاليت كداميك بيشتر است.

5ـ واكنشهاي شيميايي انجام گرفته در هر كدام را بنويسيد.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 21:53  توسط دمپایی  | 

آزمایش 1و2

 

آزمايش (1)

مشاهدة تخليه الكتريكي در سري لامپهاي تخليه:

روش كار:

1ـ منبع الكتريكي يا ولتاژ بالا را آمادة استفاده نمائيد

2ـ مشابه يك مدار الكتريكي سادة فيزيك. دو سر سيم را به دو سر هر سري لامپ متصل نموده پس پا دادن ولتاژ مور د نظر تخليه الكتريكي را در هر كدام مشاهده نمائيد.

                                                  

آزمايش(2):

 بررسي خواص اشعة كاتدي

روش كار:

1ـ لامپ كاتدي را روشن نموده و صحت درستي آنرا مطمئن شويد.

2ـ لامپ كاتدي را در ميدان مغناطيس قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها از جنس الكترون مي باشند.

3ـ لامپ كاتدي را در ميدان الكتريكي قرار داده تا از روي انحراف پرتو به اين نكته پي ببريد كه پرتوها داراي بار الكتريكي مي باشند.

4ـ اگر درون لامپ يك جسم كدر باشد از سايه جسم كدر به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي به خط مستقيم سير مي‌كنند.

5ـ اگر درون لامپ يك صفحه چرخان باشد با حركت آن به اين نكته پي ببريد كه پرتوهاي كاتدي داراي انرژي مي باشند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم دی ۱۳۸۹ساعت 11:52  توسط دمپایی  | 

سلااااام!

تا ۳شنبه یه مطلب عالی براتون میذاریم.

خیلی بدرد می خوره.چون درباره آزمایش ها سال سوم راهنمایی هست.

در واقع یعنی شما هر وقت اشکالی توی در آزمایش های مدرستون داشتید،اینجا می تونید بر طرفش کنید!

 

همیشه ارلن باشید!!

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم دی ۱۳۸۹ساعت 20:32  توسط دمپایی  | 

طلای خالص

با سلام.

امروز یک مطلب جالب در مورد طلای خالص پیدا کردم و اینجا گذاشتم.

تا آخر بخونید و لذت ببرید.

چندی پیش در منطقه فینیکس واقع در آریزونا در کشور آمریکا، کشاورزی بنام دیوید هادسون به ماده ی سفید رنگی که در سرتاسر زمینهای زراعی اش گسترده بود مشکوک شد و مقداری از آنرا به آزمایشگاههای معتبر سپرد تا به او بگویند که این ماده سفید رنگ متشکل از چه مواد اولیه ای است. اما در عین ناباوری، پاسخ آزمایشگاه این بود:You Have Pure Nothing یعنی شما یک ماده ای دردست دارید که خالصاً هیچ چیز مشخصی که در جدول عناصر تعریف شده باشد در آن به چشم نمی خورد!
اما پس از چندی یک آزمایشگاه روسی به روش آزمایش آمریکاییها شک کرد و روش جدیدی را برای آنالیز این ماده ی عجیب پیش رو گذاشت که صحیح تر بود و بلاخره پرده ی جادویی کنار رفت و عنصر تشکیل دهنده رخ نمود.
این ماده شکل دیگری از اتم های طلا بود که بصورت یک نانو رشته (رشته ای از الکترونها که از پی هم قرار می گیرند و شکل یک تسبیح نخ شده را دارد) در آمده بود. نام علمی آن ORME یا ORMUS مخفف Orbitally Rearranged Monotomic Element می باشد.
آزمایشات بعدی، اما، حیرت آورتر بودند. برای وزن کردن آن، یک پیمانه ی خالی را ابتدا وزن کردند و سپس مقدار مشخصی از این گرد سفید رنگ را درون پیمانه ریخته مجدداً وزن کردند و در عین ناباوری در تمام این توزینها، همواره وزن پیمانه+وزن گرد سفید رنگ از وزن پیمانه ی خالی “کمتر” بود! آزمایشی که چندین بار تکرار شد و همواره یک پاسخ را ارائه می داد. گویی که 40 درصد از جرم این ماده در جهان ما و 60 درصد دیگر آن در جهانی موازی با جهان ما سیر می کند.
نکته ی مهم زمانی به چشم آمد که محققان، پیمانه ی لبریز از ماده سفید رنگ را حرارت دادند و مشاهده کردند کهدر حرارت بسیار بالا وزن پیمانه به سمت صفر گرم سوق پیدا کرد. یعنی “با حرارت دادن به این ماده، می توان جاذبه را دفع نمود”.
ناسا با بهره گیری از این ترکیب جدید طلای بسیار ناب (The Pure Gold) توانست ماده ی جدیدی اختراع کند با نام آیروژل (AeroGel) که به خودی خود از هوا سبک تر است و فرم خالص آن می تواند در هوا شناور باشد و همچنین با حرارت دادن به آیروژل، این ماده می تواند وزنهایی بیش از وزن خود را نیز در هوا معلق نگاه دارد. ناسا از این ژل در تحقیقات گسترده ای بهره می برد. (در ویکیپدیا جستجو کنیدAeroGel )
اما چندی پیش، در “صحرای سینا” (علاقه مندان به آثار سیچین توجه فرمایند) معبدی متعلق به راهبان مصر باستان کشف شد که درون آن آکنده بود از پودری سفید رنگ! آزمایش این ماده نشان داد که شباهت زیادی بین این پودر تازه کشف شده با نانو رشته ی طلا وجود دارد. مصریان باستان به این ماده “مفکات” می گفتند و راز تهیه آن در دست راهبان مقدس بوده است.
ترکیب مفکات با حرارت می توانسته بی وزنی را بهمراه آورد و شاید راز چگونگی ساخته شدن اهرام عظیم مصر در همینجا نهفته باشد.
به این نکته توجه کنید: نام تمام اشکال هندسی (چه به فارسی و چه به لاتین) مستقیما به شکل هندسی آنها اشاره می کند. مثلاً دایره از دوار بودن می گوید، مثلث از سه ضلعی بودن. اما در این بین نامی که برای شکل هندسی “هرم” در نظر گرفته شده یک استثنای عجیب است. هرم در لاتین Pyramid ترجمه شده که از ترکیب دو کلمه ی Pyro بمعنی “آتش” و Amid بمعنی “گرفته شده” تشکیل شده است. بنابراین Pyramid یعنی Fire Begotten یا از آتش گرفته شده!!! حتی اسم عربیِ “هِرم” نیز از ریشه هُرم بمعنی حرارت و داغی گرفته شده و اشاره ای به شکل هندسی آن ندارد.

علاقه مندان به پیگیری این مطلب می توانند به آدرس graal.co.uk/whitepowdergold.html مراجعه و یا در گوگل White Powder Gold را جستجو نمایند..

 

همانگونه که کتاب “اسرار گمشده صندوقچه مقدس” اثر لارنس گاردنر اشاره دارد، اخیراً توجه دانشمندان به این عنصر مرموز معطوف شده است که در جدول تناوبی عناصر یافت نمی شود.

این پودر سفید رنگ غیر محسوس که از خانواده فلزاتی همچون طلا و پلاتنیوم بدست می آید، عنصری مونوتومیک (ساختاری از ماده که از اتمهای واحد تشکیل شده است) خوانده می شود. آنچنانکه این ماده توسط کاشف آن، دیوید هادسون، در سالهای دهه ی 1980 Orme نام گذاری شد که مخفف Orbitally Rearranged Monatomic Element (عنصری که اوربیتال آن بصورت تک اتمی بازچیده شده باشد) می باشد. بصورت عمومی و تجاری نام Ormus یا M-State برای این پودر سفید رنگ پذیرفته شده است.

ثقل سنجی حرارتی نشان داد که این ماده در حرارت بالا شروع به بی وزن شدن می نماید تا جایی که حتی می تواند در هوا شناور شود. حتی در شرایط خاصی این پودر سفید طلا می تواند به خاصیت ابر رسانایی برسد و یا در ابعاد دیگر عالم طنین ایجاد نماید.

در اسطوره های یونان باستان تلاش برای یافتن این ماده بصورت “افسانه پشم طلایی” تجلی یافته، در حالیکه در کتاب مقدس می توان رد این ماده را در داستان مربوط به صندوقچه ی عهد (که به دستور خدا توسط موسی در صحرای سینا ساخته شد و نهایتا به معبد سلیمان در اورشلیم منتقل شد) جستجو نمود. در بین النهرین باستان نیز از این پودر سفید رنگ یاد شده و نام آن شم-آن-نا یا “سنگ آتش” بوده است، درحالیکه مصریان به آن “مفکات” (mfkzt) می گفتند و اسکندر نیز آنرا با نام “سنگ بهشت” می ستود.

این پودر “سنگ آتش” رازآلود، بعنوان یک ماده خوراکی و به شکل نان های مخروطی و یا بصورت معلق بر سطح آب، به پادشاهان و فراعنه اختصاص می یافت. این ماده بعنوان غذایی برای “کالبد اختری” شناخته می شد که استعداد رهبری، آگاهی ذاتی، ادراک و فراست را در نزد شاهان و رهبران ارتقا می داده است. همچنین به تازگی ارتباط مابین این ماده جادویی با راز طول عمر نیز مکشوف گشته است.

امروزه، کمپانی های متعددی در حال تولید محصولاتی هستند که بر پایه مواد M-State بنا شده اند. برخی از طلا بعنوان فلز پایه بهره می برند، و برخی دیگر نیز از مشتقات پلاتنیوم که از رسوبات کف دریاها و یا منابع زمینی ای همچون دهانه های آتشفشان ها و یا محل برخورد شهاب سنگها استحصال می شود بهره می برند. از آنجاییکه روشهای متداول آنالیز مواد فلزی، برای شناخت M-State ها نا مناسب و نا کارآمد است لذا می توان گفت که هنوز بسیاری از تواناییهای این ماده در پرده ی ابهام باقی مانده است.

فیلسوف قرن هفدهم، ایرنائوس فیلالِتِس (فردی که مورد احترام آیزاک نیوتن، روبرت بویل، الیاس اشمول و دیگر اعضای کالج سلطنتی بریتانیا در عصر خود بوده است)، اثری را در سال 1667 نگاشت با نام “راز، بر ملا شد”. وی در این مقاله به بحث پیرامون “سنگ فلاسفه” می پردازد که تا آن زمان به اشتباه به “هر ماده ای که فلزات را به طلا تبدیل کند” گفته می شد.

فیلالتس مستقیماً به اصل موضوع می پردازد و آنچنانکه از اسناد می توان فهمید، وی سنگ فلاسفه را خودِ طلا می داند و اعلام می کند که به خلوص رساندن طلا می بایست تلاشی باشد که فلاسفه به انجام می رسانند. او می افزاید: ” سنگ ما چیزی نسیت جز طلا که به بالاترین درجه خلوص و لطافت (نرمی) رسیده باشد. بدان سنگ می گوییم چراکه خواص ذاتی آن اینگونه نشان می دهد؛ این ماده جلوی آتش را می گیرد همانطور که مابقی سنگها نیز اینچنین می کنند. در گونه ی خود این ماده همان طلا است، اما خالص تر از هر خالصی؛ این ماده ای جامد و نسوز است همانند سنگ، اما شکل ظاهری آن مانند پودری خالص و نرم است”.

چند قرن زودتر در سال 1416 شیمی دان فرانسوی، نیکولاس فلامل، می نویسد که وقتی فلز ناب در نهایت کمال آماده سازی شد، پودر عالی و سفید رنگِ طلا بدست می آید، که همان “سنگ فلاسفه” می باشد.

وقتی به مصر باستان باز می گردیم، ارجاعات بیشتری را به مفکات (mfkzt) باز می یابیم که به اماکن مقدسی در آن ناحیه اشاره دارند. یکی از این اماکن مقدس (نزد مصریان باستان) معبد کارناک می باشد و گنجینه ای متعلق به تاتموسیس سوم. در دیوار نگاره های معبد کارناک در قسمتی که مربوط به فلزات است، تعدادی شئی مخروطی شکل به تصویر درآمده است و در توضیحشان قید شده که این اشیاء از طلا ساخته شده اند اما نکته عجیب نام این اشیاء مخروطی شکل است:”نان سفید!”. مشخصاً از این نان در مراسمی بهره برده می شد که مختص فراعنه بوده و آنان پس از پشت سر گذاشتن روزه ای 40 روزه با این نان مقدس روزه شان را باز می کردند و پس از این مراسم بوده که فرعون فرامین سالیانه خود را صادر می کرده است. تحقیقات بعدی ما نشان داد که این ماده ی سفید رنگ مستقیماً با افزایش ادراک و فراست و قوه ی مدیریت در ارتباط است چراکه پس از مصرف خوراکی آن توانمندی نیمه راست مغز را با توانایی نیمه ی چپ مغز برابر می گردد.

رد پای این پودر سفید را همچنین می توان از اسنادی که به اسکندر مقدونی باز می گردد جستجو نمود. همواره این داستان را از اسکندر شنیده ایم که وی بدنبال راز جاودانگی اقدام به سفر به بهشت نمود که بر اساس قراین بهشت در آنزمان سرزمین هخامنشیان، سرزمین اهورا مزدا، خدای نور و خرد بوده است. هدف وی یافتن “سنگ بهشت” بوده است که خواصی جادویی داشته از جمله افزایش عمر (جاودانگی). امروزه دانشمندان سرگرم مطالعه بر روی DNA انسان می باشند و ارتباطی را مابین پودر سفید طلا و طول عمر DNA یافته اند.

می توان خصوصیات پودر سفید طلا را به اینگونه بر شمرد:

1-      خاصیت ضد جاذبه در حرارت های بالا

2-      خاصیت ابر رسانایی در حرارت بالا

3-      اتصال کوانتومی به دیگر جهانهای موازی (Quantum Entanglement)

4-      عدم مشابهت با ساختار عناصر جدول مندلیف

5-      درصورت برهم خوردن ساختار رشته ای، با نوری بسیار درخشان منفجر می شود

6-      بدلیل ساختار اتمی تک رشته ای، امکان تبدیل این ماده به مواد دیگر وجود دارد

7-      درصورت مصرف خوراکی، افزایش کارآیی مغز انسان را در دو نیمه چپ و راست بدنبال دارد

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم دی ۱۳۸۹ساعت 21:35  توسط دمپایی  | 

مطالب قدیمی‌تر